+48 667 405 712 Poniedziałek - Piątek 07:00 - 16:00  |   Sobota 07:00 - 13:00 ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Paweł Nogalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe DROKAN-2 Paweł Nogalski z siedzibą w Tychach gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Nogalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe DROKAN-2 Paweł Nogalski z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Katowicka 202, NIP 6462469993, REGON 273907270,

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@drokan-2.tychy.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Administrator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu:

 • zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail), odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Administratora;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy – jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail), odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej administratora – jest Państwa zgoda wyrażona w chwili złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, wskazany powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz zadania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 i 4 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 3. przenoszenia Państwa danych osobowych;
 4. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, dostawcy usług płatniczych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

SOCIAL MEDIA – FACEBOOK

Administratorem Państwa danych osobowych na fanpage na portalu społecznościowym Facebook jest Paweł Nogalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe DROKAN-2 Paweł Nogalski.

Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy:

 1. dokonali subskrypcji na fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 2. opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Facebook,
 2. dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 1. prowadzenia fanpage pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe „Drokan-2” na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO.
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 3. badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym Facebook mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora danych,
 2. podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook,
 3. właściciel portalu społecznościowego Facebook tj. Facebook Inc. w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook – zgodnie z regulaminem tego portalu. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook Inc. oraz z publicznych profili Użytkowników na platformie internetowej Facebook.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

 

PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszej strony Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe DROKAN-2 Paweł Nogalski ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronach

https://www.aboutcookies.org oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.